ДГ №43 "Талант"
Детска градина в град София

Новини за родители

         ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ !!!

                  В брой:95, от дата 06.11.2020г.на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016г. за предучилищно образование:

                                       МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

                 Наредба за допълнение на Наредба №5 от 2016г. за предучилищното образование /обн.ДВ,бр.46 от 2016г., изм. и доп., бр.72 от 2018г., доп.,бр.72 от 2019г., изм.,бр.77 от 2020г., изм. и доп., бр.85 от 2020г./

                                                          ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

      1. /1/ През учебната 2020-2021 година, деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, пападаща в червена или в оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

           /2/ Отсъствията на деца по ал.1 са допустиме за определен период, посочен в заповед на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID 19 и/или карантинирани жители.

          /3/ Заповедта по ал.2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради  нарастващ или голям брой заразоносители на COVID 19 и/или карантинирани жители.

           /4/ Отсъствията по ал.1 са отсъствия по уважителни причини.

    2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

******************************************************************************************************************     ******************************************************************************************************************

      Уважаеми родители!   

      Във връзка с Писмо на доц.д-р Ангел Кунчев- главен държавен здравен инспектор, получено на 31.08.2020г. в ДГ № 43 "Талант", Ви информираме за следното:

           - новоприетите деца се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

           - децата, които възобновяват посещението си в детската градина и ясла представят документи по чл.4, ал.4 от Наредба № 3 от 05.02.2007г.за здравните изисквания към детските градини и чл.21, ал.3 и ал.4 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

           - с оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

             За Ваше улеснение:

            Чл.4, ал 4 от Наредба № 3 от 05.02.2007г. гласи:

         "При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози /ДВ, БР.40 от 2006г./

 

     ******************************************************************************************************************

    ******************************************************************************************************************                                              

 

                      НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

         1. Имунизационен паспорт с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/ДВ,БР 45 ОТ 2005Г./ в сила от  01.01.2010г., издадена от Министерство на здравеопазваненето, обн.ДВ бр.57от 24 юли 2009г.

        2.Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето./Картата трябва да е коректно попълнена с всички изискващи се данни от извършените профилактични прегледи/.

        3.Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели, салмонели, ешерихия коли/, извършено не по-рано от  дни преди постъпване на детето в детската градина.

         4.Еднократен отрицателен резултат от изследване  на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразите, извършена не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

         5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.

         6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето /бележката важи 3 дни/.

            Внимание:

  • Не се приемат деца , без задължителните имунизации за възрастта.
  • За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, задължително се представя Протокол от Столично РЗИ.